Základní informace
Rezidence Hostkovice

Název stavby:
Prodej zasíťovaných stavebních parcel
Prodej řadových domů

Místo stavby:
Hostkovice

Zahájení stavby:
Červen 2009

Ceny:
cena uzavřené hrubé stavby vč. pozemku: 2 600 000 Kč

Počet stavebních parcel – 31
Počet řadových domů - 13

 

Investor

Miroslav Baláš
Mobil : +420 602 714 565
Yveta Balášová
Mobil: +420 602 752 428
E-mail: balasova@rezidence-hostkovice.cz

Projektant

Ing. Jiří Kolda
Mobil: +420 725 806 383
E-mail: jkolda@seznam.cz

 
 
Lokalita
Rezidence Hostkovice

 

Informace o lokalitě

 • klidná lokalita
 • 100% nezáplavová oblast
 • nezatížená oblast – do centra Olomouce bez dopravních zácp
 • krásný výhled na Svatý Kopeček

Letecký pohled na lokalitu

Vzdálenosti

Olomouc

 • Olomouc centrum – 8 km
 • autobusové nádraží – 8 km
 • vlakové nádraží – 9 km

Dopravní napojení rychlostní komunikace

 • směr Hradec Králové – 3 km
 • směr Brno – 3 km
 • směr Ostrava – 3 km

Ostatni

 • nákupní centrum Olympia – 4 km
 • les – 250 m

MŠ a ZŠ

 • Velký Týnec – 2 km
 • Tršice – 3 km
 
 
Stavební řešení
Rezidence Hostkovice

Urbanistické řešení

Lokalita se nachází ve východní části obce Hostkovice. Většinu plochy v současné době tvoří orná půda, pouze malá část ploch jsou zastavěné plochy a nádvoří, ostatní plochy a zahrada. Terén lokality je členitý a místy svažitý, se sklonem ve směru severozápadním. Nadmořská výška se v prostoru projektovaných inženýrských sítí pohybuje od 269,00 do 281,00 m n.m. Výstavba rozšíří hranice obce východním směrem.
Celá lokalita je určena pro zástavbu rodinnými domy. Rozparcelováním vznikly pozemky různých velikostí. Od nejmenších o ploše 423 m2 až po ty největší s plochou 1723 m2.

Ulice budou lemovány předzahrádkami rodinných domů. Stavební čára oplocení je určena ve vzdálenosti 1,5 m od hranice pozemku.
Dopravní napojení lokality je zajištěno pomocí nového sjezdu na komunikaci III. Třídy 43619 směr Velký Týnec - Olomouc. Dopravní řešení celé lokality je přizpůsobeno původnímu terénu a spádovým poměrům v lokalitě. Parkování automobilů bude řešeno formou krytého stání nebo garáže na pozemku, nebo na příjezdové cestě rovněž v rámci pozemku.

 

 

Architektonické řešení

Architektura lokality je postavena na zástavbě samostatně stojících rodinných domů a dvojdomů, doplněné ulicí se zástavbou řadovými rodinnými domy. Rodinné domy budou mít hřebeny domů rovnoběžné s ulicí. V souladu s dnešním trendem ve výstavbě rodinných domů se v lokalitě předpokládá výstavba energeticky úsporných a pasivních domů. Z hlediska hmotového řešení je možná zástavba dnes velmi oblíbenými bungalovy nebo i klasickými rodinnými domy s obytným podkrovím.
Materiálově je možné použití celé dnes používané škály stavebních materiálů, od klasického keramického zdiva až po dřevostavby. Na střechy je doporučena keramická nebo betonová střešní taška.

Pravidla závazná:

 • rodinné domy budou vybudovány jako bydlení čisté. Domy budou mít sedlovou střechu s jedním nadzemním podlažím a možností vybudování obytného podkroví
 • vzdálenost stavební čáry (oplocení) od hranice pozemku je určena na 1,5 m
 • výška hřebene rodinných domů od ±0,0 bude v rozmezí do 9,5 m
 • vzdálenost uličních fasád rodinných domů od hranice pozemku bude 8 m

Snahou při navrhování jednotlivých rodinných domů by mělo být sjednocení výrazu celé ulice, zejména s ohledem na konstrukci a materiálové řešení oplocení.

 

 

Stavebně technické řešení

Celá lokalita je kompletně zasíťována inženýrskými sítěmi s odbočkami nachystanými na hranici pozemků.
Stoky splaškové kanalizace jsou svedeny do velkokapacitní čistírny odpadních vod v severní části lokality. Do stejného místa jsou svedeny i stoky kanalizace pro odvod dešťových vod, které jsou zde zasakovány.
Zásobování pitnou vodou je zajištěno ze dvou hlubinných vrtů a nové moderní úpravny pitné vody, která zajišťuje kvalitní pitnou vodu pro celou lokalitu.

Zásobování elektrickou energií je zajištěno vybudováním nové trafostanice pro celou lokalitu.
Přípojky elektro pro jednotlivé domy budou ukončeny v plastových kioscích v oplocení.
Plynovodní rozvod je rovněž připraven pro každý dům odbočkou ukončenou na hranici pozemku.

 

 

Všechna práva vyhrazena © Výstavby Hostkovice 2016
Tvorba WWW stránek, design - RTNext, v.o.s.